Program Grmapa

Verzija: 1.02 beta3

autor: Grzegorz Zlotowicz

Licenca: freeware.

Šta je Grmapa?

Grmapa je program za računare, koji omogućava pretraživanje geografskih mapa naslepo, pomoću teksta i zvuka a koji zamenjuju grafički prikaz. Program radi pod operativnim sistemom Windows. Za rad programa potrebna je zvučna karta, kao i program čitač ekrana za slepe korisnike. Trenutno Grmapa komunicira sa NVDA, JAWS for Windows, Window-Eyes, ili - ako nijedan od njih nije pokrenut - tekst se izgovara podrazumevanim SAPI5 sintisajzerom.

Nakon postavljanja programa, potrebne su mape oblasti za koje postoji interesovanje. Mape mogu biti uvezene sa OpenStreetMap projekta ili - verzija na Poljskom jeziku - može se preuzeti korišćenjem "Preuzimanje mape..." Grmapa funkcije.

Grmapa fajl mape sadrži 3 kategorije geografskih informacija: tačke, linije i područja. Tačke su najčešće raskrsnice, i takozvane tačke od interesa: prodavnice, banke, restorani itd. Linije su staze, putevi, reke, granice regiona itd. Područja su npr. šume, jezera, veće reke, parkinzi, fabrike itd.

Virtuelni prostor učitanog terena može se uporediti sa džinovskom šahovskom tablom. Svako od njenih polja je kvadrat čija stranica je dugačka 10 metara. Korisnik je okrenut prema severu. Korišćenje tastera strelica vrši pomeranje u izabranom smeru: strelica Gore - ka severu, strelica Levo - ka zapadu, strelica Desno - ka istoku i strelica Dole - ka jugu.

Nekoliko kvadrata oko korisnika su ilustrovani zvucima, tako da je važno da zvučnici ili slušalice budu pravilno postavljeni. Objekti koji se nalaze levo od korisnika, čuju se u levom zvučniku, objekti sa desne strane korisnika - u desnom zvučniku. Tiši zvukovi znače da su objekti udaljeniji. Objekti iza korisnika, čuju se malo slabije od ostalih, što uvodi novu dimenziju u pretstavljanju prostora, ali da bi se to osetilo potrebno je malo vežbe u korišćenju programa.

Naziv objekta u trenutnom kvadratu najavljuje se automatski uz pomoć korišćenog čitača ekrana. Ako ta informacija nije dovoljna, upotrebom tastera razmaknica, možemo čuti više, npr. tip objekta, grad, regiju itd.

Ako se nalazimo na liniji, naprimer ako je to put, smer ove linije se automatski izgovara. Smer linije može se ponoviti u bilo kom trenutku upotrebom tastera podeljeno (/).

Početni smer korisnika je sever. To se može promeniti u bilo kom trenutku upotrebom menija "Navigacija", ili tastaturnih prečica: Leva i desna strelica pritisnuta sa Control tasterom, okreću korisnika za 90 stepeni na levo ili desno. Leva i desna strelica pritisnuta sa shift tasterom, okreću korisnika za 15 stepeni.

Početna veličina kvadrata postavljena na 10 metara, može se menjati u rasponu od 2 metra (maksimalna preciznost) do 10 kilometara (pregledanje ogromnih područja). Korišćenje tastera strelica za kretanje po mapi nije jedini metod za navigaciju. Drugi način je navigacija upotrebom miša ili touchpad uređaja.

Program najavljuje naziv trenutnog objekta, a zvukovi ilustruju nekoliko kvadrata oko korisnika. Ako želite da saznate više o širem području, mogu se koristiti komande menija "Područja", tastaturne prečice: p - tačke, k - raskrsnice, i - adrese, l - linije, o - poligoni, ili j - sve, funkcija kombinuje rezultate svega prethodnog.

Područje je relativno, a zavisi od trenutne veličine pojedinačnog kvadrata. Ako je veličina kvadrata mala, to će iznositi nekoliko stotina metara u svakom smeru; Ako je veličina kvadrata velika - to će iznositi stotine kilometara.

Markeri su korisnički definisane orijentacione tačke, koje se sastoje od geografskih koordinata i naziva. Koriste se tokom istraživanja karte, za označavanje nekih mesta na koja se želimo jednostavno vratiti ili za označavanje etape na planiranoj trasi. Markeri se mogu sačuvati na disku u Loadstone-gps fajl formatu. Takvi fajlovi se mogu kopirati na telefon i koristiti se u realnoj navigaciji. Neki programi mogu uvesti Loadstone-gps fajl sa tekstom baze podataka, ali ne checkpoints fajl. u meniju Postavke može se uključiti format snimanje markera.

Od verzije 0.95 program Grmapa može reprodukovati GPS log, sačuvan u NMEA formatu. Taj log fajl može se generisati npr. u Loadstone-GPS programu, korišćenjem "Start logging" funkcije.

Povezivanje programa Grmapa i GPS uređaja radi slično kao reprodukcija log fajla, ali u realnom vremenu. Ostvaruje se nakon povezivanja Blutut GPS prijemnika i računara korišćenjem sistemskih alata.

Poznati problemi i izostavljene karakteristike

Engleski jezik je inicijalni za prevodjenje, pa vas molimo da prijavite sve jezičke greške.

Grmapa instalacioni direktorijum mora omogućavati programu upisivanje (nemojte postavljati ovu verziju u Program Files direktorijum).

Mapa koja se prikazuje na 180 meridijanu i na polovima, treba se poboljšati.

Adrese (kategorija tačaka) se ne prepoznaju prilikom uvoza sa OpenStreetmap.org.

Visinski nivoi kod uvoza Openstreetmap zahtevaju poboljšanje.

Najviše zahtevane karakteristike: pretraživač linija: mogućnost za pretraživanje linija na više intuitivan način.

Detaljan opis svih funkcija programa Grmapa i više se može naći u uputstvima za korisnike, dostupnim u meniju Help ovog programa, ili nakon pritiska tastaturne prečice F1.

Verzija 1.02 objavljena 2016-09-02

Ispravljena funkcija za snimanje markera u Loadstone database text format.

Uvoz OpenStreetMap: nakon greške pri uvozu, privremena datoteka je pravilno zatvorena, sledeći pokušaj neće napraviti datoteku sa greškom.

Verzija 1.01 objavljena 2016-08-06

Uvoz OpenStreetMap: ispravljena greška tokom uvoza.

Ispravljena blokada u dijalogu traži tačke, kada se koristi mapa koja sadrži mali broj tačaka.

Uvoz OpenStreetMap: nakon uvoza iz fajla, korisnik je pozicioniran u proračunati centar mape.

Učitavanje markera: utf-8 BOM zaglavlja u datotekama nisu ispravno obrađena.

Uvoz Loadstone checkpoints ili database tekst fajlovi: zaglavlja, prazne linije i linije sa komentarom su bolje obrađene.

Odlazak na kordinate: ispravljena greška kada se koristi više od 6 cifara posle tačke u unosu kordinata.

Dokumentacija: Objašnjena razlika između finalne i beta verzije.

Odabir polazne tačke lista: tip pretraživanja (oblast ili linije) su sada prevodljive.

Verzija 1.0 objavljena 2016-03-03

Prva višejezična verzija.

Program Grmapa je dobio početni prevod na Engleski.

Prevod na Srpski: Gradimir Kragić i Dragan Miljojčić.

Nova funkcija: odlazak na QTH lokator (prečica Ctrl+q). Može se koristiti za prikaz trenutnog položaja korisnika u Maidenhead sistemu koordinata ili pomeriti na određeno mesto kao QTH kvadrat. Grmapa prihvata lokatore veličine od 4 do 8 karaktera. Prikaz QTH lokatora je uvek u formatu od 8 karaktera. Nakon unošenja QTH lokatora, položaj korisnika će biti pomeren u sredinu navedenog kvadrata.

Dani u sedmici za vremensku prognozu se sada ispravno prikazuju.

Ispravljena funkcija za snimanje i učitavanje markera.

Tokom pokretanja programa, kreira se direktorijum mape ukoliko on ne postoji.

Nakon uvoza iz OSM i potvrđivanja otvaranja uvezene karte, korisnik je pozicioniran na Uvoz početne tačke.

Fajlovi za preuzimanje

Antivirus programi i lažne uzbune

Sve verzije programa Grmapa su proverene na virustotal.com web sajtu, koji je pproverio program koristeći preko 50 antivirus programa. Samo jedan je prijavio lažnu uzbunu.

Trenutna verzija:
Prenosna arhiva nije prijavljena.
Instalaciona verzija nije prijavljena.

Preuzimanje instalacione verzije

Nakon preuzimanja instalacione verzije, pokrenite exe fajl koji se nalazi u zip arhivi i pratite uputstva za postavljanje.
Grmapa instalacioni direktorijum mora omogućavati programu upisivanje (nemojte postavljati ovu verziju u Program Files direktorijum).
Preuzimanje Grmapa verzija 1.02 beta3 (instalacija, 11309 KB).

Preuzimanje prenosne verzije

Nakon preuzimanja prenosne verzije, raspakujte je tako da sačuvate strukturu direktorijuma i startujte program tako što pokrenete fajl grmapa.exe.

Preuzimanje Grmapa verzija 1.02 beta3 (portabilna, 12605 KB).

Grmapa verzija

Grmapa je dostupna u dve verzije: finalna i beta. Jedna ili više beta verzija se pojavljuju pre finalne verzije.

Korisnici beta verzija mogu prijaviti pronađene greške, koje će biti ispravljene u sledećoj finalnoj verziji.

Poslednja beta verzija je po funkcijama identična poslednjoj finalnoj verziji, npr. 1.0 beta4 je identična 1.0.

Ako koristite poslednju beta verziju, nema potrebe za nadogradnjom na poslednju finalnu verziju. Takođe kao nadogradnja, samo nova finalna verzija će biti dostupna u opcijama za proveru ažuriranja programa. Da bi imali mogućnost provere ažuriranja beta verzija, koristite poslednju beta verziju.

Beta verzija će se pojavljivati češće, ali može sadržavati nove i nestabilne karakteristike, tako da se preporučuje samo za iskusne korisnike.

Vi ste na beta verziji stranice.

Odlazak na finalnu verziju stranice.

Kontakt

Pitanja, komentari, izveštaji o greškama i predlozi za poboljšanja u vezi sa programom Grmapa mogu se poslati putem e-mail na grzezlo (at) wp.pl.